Čime se bavimo

Psihološko savetovalište se bavi problemima razvojnog doba od prvih meseci, problemima omladine i odraslih.

Psihološkom dijagnostikom se definišu aktuelne mogućnosti deteta i osnovne crte ličnosti, vaspitni uticaji porodičnog miljea i šire socijalne sredine. 
Programi su usmereni na prevenciju mogućih poteškoća u razvoju i na korekciju postojećih smetnji. 
Osnovni cilj psihološke delatnosti u savetovalištu je optimalizacija razvoja deteta, u smislu podsticanja intelektualne sposobnosti, usmeravanje razvoja ličnosti, postizanje emocionalne i socijalne zrelosti u okvirima detetovih mogućnosti.

Psihološka dijagnostika omladine i odraslih obuhvata ispitivanje opštih i pojedinih sposobnosti, procenu ličnosti. 
Psihoterapija je usmerena na poboljšanje funcionisanja ličnosti, odnosno korekciju konkretnih smetnji.

Psihodijagnostika:
ispitivanje intelektualnih sposobnosti
procena psihomotornog razvoja
procena pojedinih sposobnosti
procena organiciteta
ispitivanje ličnosti
Terapija:
individualni program za stimulaciju i integraciju psihomotornog razvoja
podsticanje saznajnih funkcija
psihoterapija
vežbe relaksacije

Po potrebi saradnja sa stručnjacima drugih specijalnosti: logoped, defektolog, neuropsihijatar, fizijatar, pedijatar, endokrinolog
Specijalni problemi kod dece:rani psihomotorni razvoj sa riziko faktorom
usporen razvoj govora u ranom uzrastu
poremecaj pažnje
smetnje vizuomotorne organizacije
disharmoničan razvoj 
dete sa cerebralnim oštećenjem
praćenje razvoja dece sa epilepsijom
tikovi 
strahovi 
agresivnost
smetnje u komunikaciji i socijalizaciji 
poremaćaji navike
noćno mokrenje
psihosomatika : astma, stomačne tegobe, bronhitis, šecerna bolest
procena zrelosti za polazak u školu
poteškoće u usvajanju čitanja i pisanja
poteškoće u usvajanju matematike
nespretno dete
povučeno dete
hiperaktivno dete
problemi u sazrevanju
emocionalni problemi
nedostatak samopouzdanja
poteškoce u komunikaciji sa roditeljima ili sa vršnjacima
procene sposobnostii licnosti radi profesionalne orijentacije
Mladalacko doba i odrasli:
teškoće u učenju
nedostatak volje
povlačenje u sebe
usamljenost
potištenost
psihička napetost
nedostatak samopouzdanja
teškoće u komunikaciji
konflikti sa roditeljima
profesionalna orijentacija
nesanica
strahovi